Casio FX-2.0, Máy tính khoa học lập trình vẽ đồ thị Casio FX-2.0 (HÃNG ngưng sản xuất, Sử dụng Texas Ti-84Plus CE hoặc Ti-nSpire CX thay thế

  • 0 vnđ


-Ứng dụng đại số ( hệ thống tóan đại số CAS, Trợ giáo.)

-Đồ họa và giải đồ thị. 
-Đồ thị chuyển động
-Đồ thị đôi
-Đồ thị Cônic.
-Số phức
-Thống kê và đồ thị
-Tích phân
-Đạo hàm.
-Chương trình theo Basic. 
-Hệ PT ( 2-30 ẩn). P
-Phương trình bậc 2-30.
-Ma trận
-Số phức
-Hệ cơ số đếm n/chuyển đổi/Logic.
-Chuyển dữ liệu
-Nắp cứng bảo vệ.
-4 Pin AAA ( 140-230h)+ 1 pin CR 2032( 2 năm).